Информация за кандидат-студентите

 МОН за Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2015 година

 Университети, които признават ДЗИ вместо кандидат-студентски изпит

Списък на акредитираните висши училища в република България

 Университети и специалности, при които оценката от ДЗИ по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ заменя оценката от конкурсен изпит (извадка)

Софийски университет „Свети Климент Охридски”

1. Екохимия

2. Биология

3. Молекулярна биология

4. Екология и опазване на околната среда

5. Биотехнологии

6. Биология и химия

7. География и биология

8. Биомениджмънт и устойчиво развитие

9. Физическо възпитание и спорт

10. Биология и английски език

11. Медицинска рехабилитация и ерготерапия

12. Геология

13. Оптометрия

14. Изобразително изкуство

15. Медицинска сестра

Икономически университет – Варна

1. Счетоводство и контрол

2. Финанси

3. Икономика на търговията

4. Икономика на строителството

5. Икономика на недвижимата собственост

6. Индустриален бизнес

7. Аграрен бизнес

8. Стокознание

9. Статистика и иконометрия

10. Маркетинг

11. Мениджмънт

12. Логистика

13. Бизнес икономика

14. Бизнес инфомационни системи

15. Информатика

Стопанска академия „Димитър Ценов” гр.  Свищов

1. Финанси

2. Застраховане и социално дело

3. Приложна макроикономика

4. Счетоводство и контрол

5. Стопански и финансов контрол

6. Статистика и иконометрия

7. Маркетинг

8. Стратегическо ибизнес планиране

9. Международни икономически отношения

10. Бизнес информатика

11. Стопанско управление

12. Индустриална бизнес икономика

13. Аграрна икономика

14. Икономика на търговията

15. Публична администрация

16. Екомениджмънт

17. Икономика на туризма

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

1. Биоинформатика

2. Биология

3. Биология и физика

4. Биология и химия

5. Бит и технологии

6. Екология и опазване на околната среда

7. Биология на биотехнологичните производства

8. Компютърна химия

9. Медицинска биология

10. Медицинска химия

11. Молекулярна биология

12. Химия

13. Биология и английски език

14. Социология и науки за човека

15. Химия и английски език

16. Химия с маркетинг

17. Химия и физика

18. Социология направото, икономиката и иновациите

19. Инженерна физика

20. Информационна физика и телекомуникации

21. Телкомуникации с мениджмънт

22. Физика с английски език

23. Физика и астрономия

24. Физика и математика

25. Физика с информационни технологии

Тракийски университет – Стара Загора

1. Ветеринарна медицина

2. Социални дейности

3. Зооинженерство

4. Агрономство

5. ЕООС

6. Рибовъдство и аквакултури

7. Аграрно инженерство

8. Медицинска сестра

9. Акушерка

10. Рехабилитатор

11. Медицински лаборант

Университет „Проф. д-р Асен Златаров ” – Бургас

1. Медицинска сестра

2. Рехабилитатор

3. Помощник фармацевт

Шуменски университет

1. Биология  и опазване на околната среда

2. Химия

3. Химия и опазване на околната среда

4. География и биология

5. Биология и химия

6. Биология и физика

7. Растителна защита

8. Физика

9. Астрономия

Химико-технологичен и металургичен университет

Технология на полиграфията

Целулоза, хартия и опаковки

Фин органичен синтез

Природни и алтернативни горива

Полимерно инженерство

Технологичен дизайн н атекстила и кожите

Технология н а стъклото, керамиката и свързващите

Неорганични химични технологии

Електрохимични технологии и защита от корозия

Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварии

Химично инженерство

Инженерна екология и опазване на околната среда

Биотехнологии

Инженерни материалии материалознание

Металургия

Автоматика и информационни технологии

Индустриален мениджмънт

Металургия и мениджмънт

Енергийна и екологична ефективност в металургията

Материали и мениджмънт

Биоенергийни технологии и биопродукти

Минногеоложки университет „СВ. Иван Рилски” -София

Екология и опазване на околната среда

Обогатяване и рециклиране на суровини

Биотехнология

Лесотехнически университет – София

Агрономство

Растителна защита

Екология и опазване на околната среда

Горско стопанство

Технология на дървесината

Аграрен университет – Пловдив

Агрономство ( Полевъдство)

Селекция и семепроизводство

Растителна биология

Агрономство (Декоративно градинарство)

Агрономство ( Растителни биотехнологии)

Агрономство ( Лозаро-градинарство)

Агрономство (Тропично и субтропично земеделие)

Зооинженество

Растителна защита

Агробизнес

Агролесовъдни системи и планинско земеделие

Екология и опазване на околната среда

Биологично земеделие

Аграрно инженерство

Агрономство – хидромелиорации

Медицински университет –  Варна

Здравен мениджмънт

Медицински козметик

Медицински оптик

Медицински университет – Пловдив

Помощник-фармацевт

Медицинска сестра

Акушерка

Рехабилитатор

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Зъботехник

Инспектор обществено здраве

Медицински университет – Плевен

Опазване и контрол на общественото здраве

Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Медицинска сестра

Акушерка

Медицински лаборант

Рентгенов лаборант

Социални дейности

Помощник – фармацевт

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

1. Логопедия

2. Славянска филология

3. Българска филология

4. Балканистика

5. Чужд език и етнология

6. Философия

7. Социология

8. Културология

9. История

10. Култура и медии

11. Социални дейности

12. Връзки с обществеността

13. Международни отношения

14. Европеистика

15. Публична администрация

16. Международни икономически отношения

17. Математика и информатика

18. Физика и математика

19. Химия и физика

20. География и история

21. Екология и опазване на околната среда

22. Физика

23. Химия

24. Медицинска химия

25. География

26. Информатика

27. Компютърни системи и технологии

28. Техника, технологии и предприемачество

29. Кинезитерапия

30. Български език и чужд език

31. Английска филология

32. Приложна лингвистика

33. Туризъм

34. Политология

35. Моделиране, технологии и мениджмънт в шевното производство

36. Комуникационна техника и технологии

37. Електроника

Русенски университет „Ангел Кънчев”

1. Екология и ТООС

2. Биотехнологии

3. Технология на храните

4. Химични технологии

5. Кинезитерапия

6. Ерготерапия

7. Социални дейности