История

              ПГСС е училище с осемдесетгодишна история, заело достойно място в образователната система на гр. Карнобат и региона.

• През 1941 г. в гр. Карнобат е създаден Държавно земеделско училище.

• През 1948 г. е преобразувано в Практическо училище за земеделски машини.

• 1952 година е преименувано на Комбайнерско училище.

• 1957 година – Професионално машинно-тракторно училище.

• 1959 година – Техникум по механизация на селското стопанство.

• 2003 г. ТМСС се преобразува в Професионална гимназия по селско стопанство.
• От 2009/2010 учебна година, след обединяване с Професионална гимназия по облекло, училището става Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост 
През 2021 година гимназията започва да работи като ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО.

ДНЕС

Професионална гимназия по селско стопанство гр. Карнобат е единственото средно училище на територията на Община Карнобат, което предлага дневна и самостоятелна форма на обучение и дава диплома за средно образование, която позволява продължаване на образованието във всички университети в България и чужбина, както и свидетелство за професионална квалификация, което дава възможност за работа по съответната специалност. Допълнителни документи:  шофьорска книжка – категории „В“ и „Ткт“  и  правоспособност за управление на верижни и колесни машини – категории „Твк“ и „Твк–З“.

Училището разполага с много добре оборудвана учебно-техническа база със специализирани кабинети и работилници, в които учениците усвояват знания, умения и професионални компетенции по различните специалности.

      ПГСС гр. Карнобат се състои от основна сграда на три етажа с кабинети по общообразователна и професионална подготовка, два компютърни кабинета, снабдени с необходимия софтуер, хардуер и мултимедийна техника. За учениците и учителите е осигурен достъп до интернет във всички учебни кабинети. Сградата е достъпна за хора в неравностойно положение.

      До основната сграда се намира физкултурният салон, снабден с нужните спортни съоръжения и санитарни възли. Библиотеката разполага с фонд от над 10 000 библиотечни единици – справочна, техническа, художествена литература и периодика, както и материали на дискови носители за общообразователната и професионална подготовка на учениците.

        На територията на професионалната гимназия се намира още един корпус за общообразователна и професионална подготовка, както и четири корпуса за професионална подготовка по практическо обучение, гаражи за леки и товарни автомобили и друга техника, необходима за учебно-производствения процес, стол за хранене, спортни площадки, полигон за кормилно управление, полигони за работа на машинно-тракторните агрегати и др.

       ПГСС разполага с учебни автомобили за обучение на водачи на МПС категория „В“; трактори за обучение на водачи на МПС категория “Ткт” и “Твк” и за учебните практики за работа с машинно-тракторни агрегати; селскостопански инвентар, макети, схеми и др. технически средства.

    В училището работят висококвалифицирани специалисти по всички общообразователни, специални и практически дисциплини, които предават своите знания и умения на учениците.