Основни цели на обучението

1. Качествена професионална квалификация на завършващите, основана на изградена система от знания, умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда.

2. Висок процент на дипломираните ученици.

3. Висок процент на придобилите 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация.

4. Съвместна  дейност с партньори от бизнес средите в областта на селското стопанство и леката промишленост.

5. Разнообразна обществена изява на професионалната подготовка на учениците.

6. Участие в общински, регионални и национални конкурси и състезания по професии.