Практика “ Повишаване на знанията и уменията в областта на земеделието”

От 17.02. 2013 до 24.06.2014 г. в Института по земеделие гр. Карнобат 9 ученици от 11В и 12В клас проведоха вече традиционната ученическа практика. 1 момиче и 8 момчета от специалност „Лозаровинарство” с наблюдаващ учител Веселина Дякова и наставник доц. д-р Дарина Вълчева 240 часа работиха по предварително разработен график. Те правиха различни биометрични измервания върху растителен материал, стандартни анализи на посевните качества, на съдържание на хлорофил; определяха различни фази  при отглежданите селскостопански култури; намираха корелационна зависимост между продължителността на междуфазовия период и формирането на биологичния добив; вземаха почвени проби ; анализираха във фитопатологичната лаборатория заболелите части от растения. Учениците извършваха и тривиални за селското стопанство дейности – плевиха, копаха, поливаха, почистваха и подреждаха складовете за готова продукция, прибираха новата реколта. По време на практиката участваха в подготовката и провеждането на открит ден в Института по земеделие на водещи фирми в производството на земеделска техника, срещнаха се с производители и видяха най-новите машини в селското стопанство. Сертификатите за успешно приключилата практика учениците получиха от изпълнителния директор на Института по земеделие доцент д-р Драгомир Вълчев, който изказа задоволство от работата им.