ИЗБРАН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ВЪЗЛОЖЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Протокол № 1 от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадени ценови оферти

Решение на Директора за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка

Договор за изпълнение на поръчка – 08.10.2014г.