Проект “Управление за ефективно професионално образование”

uprawlenie

През първата половина на учебната 2013/2014 година ПГССЛП работи по проект „Управление за ефективно професионално образование” модул „Самооценяване”  – област „Училищен Мениджмънт”. Вторият срок работихме по област „Училищна среда”.

След проведени от екипа наблюдения, анкети, анализи и отчети се установи, че по отношение на частта  „Училищен Мениджмънт”, ПГССЛП е на много добро ниво. Направени са препоръки за повишаване активността на колектива в някои чисто мениджърски дейности. Работата по тях ще продължи и през следващите учебни години.

В направения доклад-анализ в края на 2013/2014 година се прави сравнение с националните критерии за област „Училищна среда” и се установява, че училището е на добро ниво. До сега е постигнато много – към училищния вход е изградена рампа за хора в неравностойно положение; на първия етаж е построено санитарно помещение за същите нужди; извършена е подмяна на цялата дървената дограма с PVC дограма в централната училищна сграда; направен е ремонт на физкултурния салон; извършен е ремонт на коридорите в основната сграда; направено е много по озеленяване на сградата и парка към училището. Хигиената в училището е на високо ниво. По направени от колектива препоръки,  работата в следващия период ще се съсредоточи върху подобряване на материалната база на професионално-техническо ниво и подобряване на спортната база на гимназията.

През  2014/2015 г. предстои работа по област „Обучение и учене”. Първите стъпки на комисията се правят още от м. октомври 2014 година. Разработват се анкети за учители, ученици и родители. Обработката и анализът от тях ще бъдат направени достояние на колектива на ПГССЛП и ще се набележат мерки за решаване на посочените проблеми.