Проект BG051PO001

Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост през учебната 2012/2013г. работи по следните проекти:

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”.  

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3.07-0001  “Ученически практики“

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз