Съобщение

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

              На 08.12.2016г. от 17:00ч. в ПГССЛП-Карнобат – учителската стая ще се проведе събрание на представителите на родителите за избор на членове и резервни членове  на Обществения  съвет  при ПГССЛП – Карнобат

Събраието ще се  проведе при следния дневен  ред:

1. Запознаване  на родителите с устройството и дейността на ОС, разписани в ЗПУО  и правилника за създаването, устройството и дейността  на обществените съвети към детските градини и училищата на МОН, обн. в ДВ, бр.75/27.09.2016г.

2. Определяне на броя и избор на родители на деца и ученици за членове на ОС.

3. Избор на резервни членове на ОС.

инж. Б.Атанасова

Директор ПГССЛП