Проект “Твоят час”

ЛОГО ТВОЯТ ЧАС

През учебната 2017/2018 година в Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост – гр. Карнобат продължава работата по проект  “Твоят час”.

В училището се провеждат 16 извънкласни  дейности. 7 от тях са групи за занимания по интереси, 9 са за работа с деца с обучителни затруднения.

Цели на проекта

Основна цел е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.