Философия, визия, мисия

Философия

В съвременния свят образованието има изключително голяма роля за формиране и развитие на личността. Динамичните промени и влиянието на цивилизацията налaгат изменения в основните послания, характерни за новия тип образование.

Сред най-важните умения, нужни за професиите днес и в бъдеще, са комплексното решаване на проблеми, критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, да бъдат активни граждани.

Решениието е в промяна на фокуса на образованието към развиването на умения, в ученето чрез правене, в повече време за упражнения и изследвания, в осъвременяването на учебната среда и преподавателските методи. Така училищата могат да помогнат на днешните ученици да разберат по-добре света, в който живеят, и да се подготвят за този, който ги очаква.

В тази връзка ПГСС, Карнобат работи активно в две посоки:

  • Общообразователна подготовка  

Тя винаги е била и ще бъде основата, върху която се изгражда широка обща култура, придобиват се интелектуални умения и социални компетенции, необходими на младите хора за активен живот в динамично променящото се общество.

  • Професионална подготовка

Професионалното образование и обучение е основна цел и задача на нашата гимназия, поради важността му за развитието на региона и страната и в съответствие с приоритетната му роля за образователната система на национално ниво.

В съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и съвременните тенденции в образователната система у нас, в ПГСС поставяме ученика с неговите потребности, интереси, психически и личностни особености в центъра на обучението. Ние променяме ролята на учителя, при което той се превръща в партньор на ученика, насочващ, подпомагащ и контролиращ процеса на овладяване на знания и умения. Ние променяме концепциите за подбор и структуриране на образователното съдържание, поставяме акцента върху ключови понятия, идеи, теории и върху връзките между тях. Цел на обучението за нас е постигане на функционална грамотност по всички дисциплини. Използваме интерактивни методи на преподаване и учене. Повишаването на квалификацията на учителите е непрекъснат процес, при който се използват различни ресурси – курсове и специализации, партньорства с образователни институции, бизнес сътрудничества.

Визия

За 80 години ПГСС, гр. Карнобат се е утвърдила и наложила като водещо професионално учебно заведение и регионален център за качествено професионално обучение и образование, в което са придобили професионални компетенции десетки хиляди хора от града и региона.
Визията на ПГСС, гр. Карнобат преминава през нейното минало и настояще към бъдещето с цел да продължим да бъдем конкурентноспособно професионално училище, в което се обучават ученици по съвременни специалности, гарантиращи успешна обществена реализация на младите хора в технологичния 21 век.
Мисия

Нашата мисия е да подкрепяме и подготвяме всеки ученик за днес и утре, да откриваме способности,  да градим успешни личности.

ПГСС определя своята мисия като създаване на най-добрите условия, при които на фокус е ученикът, така че всеки ученик да се развива максимално. Ние вярваме че всяко дете има потенциал да постига успех и затова основната мисия и цел на обучението в ПГСС е да изгради личността на ученика. Младите хора да се превърнат в устойчиви, гъвкави, адаптивни и умеещи да мислят личности, което ще ги направи готови да живеят пълноценно и да се сблъскат с бъдещите предизвикателства, които ги очакват – както успешна реализация на пазара на труда, така и успешно интегрирани в обществения живот.
Целите на обучение в ПГСС включват:

1. Качествена професионална квалификация на завършващите, основана на изградена система от знания, умения, компетенции и отношения с практическа насоченост и адаптация към пазара на труда.

2. Висок процент на дипломираните ученици.

3. Висок процент на придобилите 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация.

4. Съвместна  дейност с партньори от бизнес средите в областта на селското стопанство и леката промишленост.

5. Разнообразна обществена изява на професионалната подготовка на учениците.

6. Участие в общински, регионални и национални конкурси и състезания по професии.