Проект “Подкрепа за успех”-2021/22 учебна година

     Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

        В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. В зависимост от индивидуалните потребности се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

          През 2021/2022г. в ПГСС, гр. Карнобат за поредна година стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ по Дейност 3, Дейност 4 и Дейност 7.

         Дейност 3.Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. Дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.Тази дейност е насочена към идентифицираните ученици в риск от преждевременно напускане, които се обучават в училища с висока концентрация на такива ученици, и предвижда: допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния етап на основното образование; приоритетно по български език и литература, по математика и по природни науки – за ученици от прогимназиалния и от първи гимназиален етап; по други учебни предмети, в т.ч. и от професионалната подготовка, по които учениците имат натрупани пропуски, които са причина за ниски образователни резултати и за невъзможност да завършат успешно клас, етап или степен, което води до демотивация и отпадане от училище; по български език като чужд – за ученици, за които българският език не е майчин, с цел подкрепа на приобщаването им и за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система.

        Дейност 4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.

Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература, както и на държавните зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.

Изпълнението на дейността следва да спомогне за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система и/или увеличаване на броя на успешно завършилите средно образование.

Дейност 7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците

Дейността е насочена към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците, чрез включването на родителите на учениците в риск от отпадане от образователната система. Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на НПО и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти. Дейността ще се реализира чрез:

 • разработване на информационни материали и др., насочени към родителите на ученици в риск от отпадане от образователната система;
 • провеждане на кампании, лектории, срещи и други събития от училищата съвместно с представители на общините, РУО и други заинтересовани страни за насърчаване на сътрудничеството между тях с цел намаляване на риска от отпадане;
 • подбор и назначаване на образователни медиатори и/или социални работници и др.;
 • организиране и провеждане на еднодневни семинари с директорите, образователните медиатори и социални работници за работа с родителската общност.

Акцент на дейността е осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите на деца от уязвимите групи за преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в семействата им и активното им социално приобщаване.

Обща информация за проекта за училището:

Общ брой сформирани групи по проекта в училището : 12

По Дейност 3 на проект „Подкрепа за успех“ са сформирани 9 групи и 3 групи по Дейност 4.

Общо участващи ученици : 72

Осем от групите бяха по български език и литература, пет от тях по Дейност 3 и три групи по Дейност 4. В X клас групите са три с цел да бъдат обхванати повече деца и да бъдат подпомогнати за успешно представяне на НВО, а в ХII клас групите са две с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература.

 1. Български език и литература VIII клас- ръковод. Д. Димитрова
 2. Български език и литература IХ клас- ръковод. Л. Христова
 3. Български език и литература Х клас- ръковод. Л. Христова
 4. Български език и литература Х клас- ръковод. Д. Димитрова
 5. Български език и литература Х клас – ръковод. М. Чанева
 6. Български език и литература ХI клас – ръковод. М. Чанева
 7. Български език и литература ХII клас- ръковод. Д. Манева
 8. Български език и литература ХII клас- ръковод. Д. Манева

По математика групите са четири по Дейност 3 като две от тях са насочени към подготовката за успешно представяне на НВО в Х клас.

1. Математика VIII клас- ръковод. Д. Грозев

2. Математика IХ клас- ръковод. Анна Желева

3. Математика Х клас – ръковод. Д. Грозев

4. Математика Х клас – ръковод. Анна Желева

  Работата по Дейност 7 приключи с провеждане на занятие, в което бяха представени добри практики за подпомагане приобщаването на родителите към образователния процес и  спомагане за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти.