Клуб ,,ВИНАРИ,,

Ръководител: инж. Р. Русева

Описание на дейността по занимания по интереси: часовете по интереси имат за цел да формират знания и компетентности необходими за професионалното изграждане на учениците в гимназията. Усвояването на система от знания за технологичните схеми и процеси при производството на вино.

Очаквани резултати: Учениците да придобият знания за суровинната и материално техническата база,същността на технологичните процеси, условия и фактори за оптималното им протичане.