Проект „Ученически практики”

практики

     logo-usp ПРОЕКТ BG051PO001/3.3.07-0001  “Ученически практики“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Целта на проекта е подобряване качеството на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване практическото обучение на ученици в съответствие с потребностите на пазара на труда и да се стимулира нарастването на броя на учениците, които си намират работа веднага след дипломирането.