Специалности

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Професия ”Техник в лозаровинарството”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”.

Професия: ”Техник на селскостопанска техника”

♦ Професионално направление „Електротехника и енергетика”

Професия „Електротехник”