Специалности

Дневна форма на обучение

 ♦ Професионално направление „Електротехника и енергетика”

Професия „Електротехник”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”

Професия ”Техник в лозаровинарството”

♦ Професионално направление ”Стопанско управление и администрация”

Професия ”Икономист”

♦ Професионално направление ”Селско стопанство”.

Професия: ”Монтьор на селскостопанска техника”

Задочна форма на обучение

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност ”Лозарство”

♦ Професионално направление ”Растениевъдство и животновъдство”

Специалност “Механизация на селското стопанство”