Електротехник

Специалистите, обучени в професия „Електротехник“ намират приложение в различни промишлени предприятия, в ядрени, топлинни и водноелектрически централи, във въгледобивната промишленост, в строителството. Отговорностите на електротехниците могат да включват: Проектиране на електроенергийни системи и мрежи; разработване на схеми; контрол на инсталирането и поддръжката на електрически мрежи; подбор и диагностика на оборудването; мониторинг на безопасността и експлоатационното състояние на оборудването; ремонтни дейности по отстраняване на неизправности; въвеждане на най-новите технологии.